BRUGERVILKÅR


Disse brugervilkår er sidst opdateret 12 juni 2019


Disse brugervilkår gælder i forholdet mellem dig og Paramount Network, når du bruger vores online-tjenester. Vi leverer vores tjeneste til dig på følgende vilkår, som omfatter alle retningslinjer, regler og adfærdskodeks, der henvises til i disse brugervilkår. Du skal læse disse brugervilkår, før du begynder at bruge tjenesten. Ved at bruge tjenesten accepterer du at være bundet af nedenstående brugervilkår, som til enhver tid kan opdateres af os. Herudover accepterer du, at når du bruger bestemte tjenester eller tilmelder dig konkurrencer, er du underlagt alle gældende retningslinjer og regler for sådanne tjenester, som vi til enhver tid måtte lægge ud på Webstedet. Alle sådanne retningslinjer og regler udgør en del af disse brugervilkår i kraft af denne henvisning. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem sådanne retningslinjer eller regler og disse vilkår, er de pågældende retningslinjer eller regler gældende. Denne Aftale (se nedenstående definition) skal forblive gældende, så længe du bruger Webstedet (se nedenstående definition), og ved ophør af en tjeneste eller en funktionalitet vil du fortsat være bundet af dine forpligtelser i henhold til denne aftale. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse brugervilkår, må du ikke bruge tjenesten.


1. DEFINITIONER


"Aftale" betyder disse brugervilkår.


"Oplysninger" betyder alt materiale, som vi stiller til rådighed gennem webstedet.


"Paramount Network-tjeneste"/"Tjenesten" betyder enhver tjeneste, som stilles til rådighed af os Paramount Networks eller associerede selskaber og den adgang til oplysningerne, som vi giver dig via dette websted.


"Personoplysninger" betyder alle identificerbare personoplysninger, som indsamles af os, når en bruger registrerer sig på webstedet og/eller deltager i en af Paramount Network's online-konkurrencer og/eller bruger en Paramount Network-tjeneste.


"Vi", "os", "vores" betyder Paramount Network, c/o VIMN Nordic AB, Kungsbro strand 31, 112 26 Stockholm, Sverige.


"Websted" omfatter alle websteder inden for www.paramountnetwork.dk samt alle hermed forbundne websteder, der svarer til, spejler, erstatter, træder i stedet for eller fungerer som backup for webstedet.


"Du", "dig", "dit", "din" betyder dig, Tjenestens slutbruger.


2. TJENESTEN


Tjenesten stilles til rådighed, som den "er og forefindes", og vi giver ingen udtrykkelige eller stiltiende garantier eller erklæringer vedrørende Tjenesten, herunder bl.a. stiltiende garantier eller forudsætninger om fuldstændighed, korrekthed, tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål. Du accepterer endvidere, at eftersom vi får dele af oplysningerne, fx software, leveret fra tredjemand, giver vi ingen garantier vedrørende sådanne oplysninger. Vi forbeholder os ligeledes til enhver tid ret til at ændre og opdatere Tjenesten. Du accepterer, at vi kan fastlægge almindelige regler og begrænsninger for brugen af Tjenesten herunder. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige eller erstatningspligtige, hvis meddelelser og andre kommunikationer eller andet indhold, der opretholdes eller transmitteres af tjenesten, slettes eller ikke bliver gemt. Du accepterer endvidere, at vi til enhver tid forbeholder os ret til at ændre sådanne almindelige regler og begrænsninger. Du accepterer: (a) at det er teknisk umuligt at levere en fejlfri Tjeneste, og at vi ikke har forpligtet os hertil, (b) at fejl kan medføre, at Tjenesten bliver midlertidigt utilgængelig, (c) at der kan forekomme unøjagtigheder og trykfejl i de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, og (d) at driften af tjenesten kan blive påvirket af forhold og omstændigheder, der ligger uden for vores kontrol, herunder bl.a. transmissions- og telekommunikationsforbindelser mellem os og dig, mellem forskellige dele af vores netværk og mellem os og andre systemer og netværk. Selv om vi bestræber os på at teste og checke oplysninger og indhold på Webstedet for virus, så anbefaler vi alligevel, at du kører anti-virusprogrammer på alle Oplysninger og/eller alt Indhold, som du henter fra Tjenesten.


3. RETTIGHEDER


Vi kræver, at brugere respekterer såvel vores ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder som andres immaterielle rettigheder.Vi stiller udelukkende oplysningerne til rådighed for dig til din personlige og ikke-forretningsmæssige brug, og du må kun bruge oplysningerne som én "streamed" tjeneste. Oplysningerne må ikke bruges til andre formål, herunder offentliggørelse, reproduktion eller transmission, eller download. Du må ikke kopiere, reproducere, downloade, indsende, lagre (herunder på et andet websted), distribuere, transmittere, udsende, udnytte kommercielt eller ændre materialet eller indholdet, ligesom du heller ikke på nogen måde må tillade eller bistå tredjemand hermed. Du accepterer at ikke kopiere, ændre, skabe afledte værker af, foretage reverse engineering eller reverse assembly af eller på anden måde forsøge at opdage kildekoden til, sælge, overdrage, underlicensere, stille sikkerhed i eller på anden måde overføre rettigheder til Oplysningerne. Enhver uautoriseret eller forbudt brug af Tjenesten, Webstedet eller dele af Webstedets indhold kan medføre civilt og strafferetligt ansvar i henhold til gældende lovgivning. Paramount Network-navne, Paramount Network-billeder og Paramount Network-logoer samt alle navne, billeder og logoer for tredjemand og disses tjenesteydelser og produkter er mærker tilhørende Paramount Network eller de respektive tredjemænd. Intet i disse brugervilkår skal fortolkes som en stiltiende eller anden tilladelse eller ret i henhold til et varemærke eller en ophavsrettighed tilhørende Paramount Network eller Paramount Network's associerede selskaber eller tredjemand. Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til webstedet (herunder design, opsætning, udseende, funktion og "look and feel") samt alt materiale og indhold, der leveres som en del af Webstedet, skal til enhver tid vedblive at tilhøre Paramount Network, vores associerade selskaber eller Paramount Network's licensgivere.


4. ANSVARSBEGRÆNSNING


Du accepterer, at vi ikke er erstatningsansvarlige i henhold til denne Aftale eller som følge af uagtsomhed, lovmæssige forpligtelser eller på andet juridisk grundlag for eventuelle tab og skader (uanset om disse måtte være direkte eller indirekte), som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale eller brugen eller driften af Tjenesten eller et forbundet Websted, herunder bl.a. driftstab, tab af avance, forretningsforstyrrelse, tab af forretningsoplysninger eller andre pengemæssige tab (selv hvor vi er blevet oplyst om muligheden for sådanne tab eller skader), bortset fra hvor dette måtte skyldes grov uagtsomhed eller forsæt fra vores side. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for eventuelle fejl, mangler eller forsinkelser i Tjenesten, herunder bl.a. hvis du a) har leveret forkerte oplysninger i forbindelse med Tjenesten, b) sletter et element i den Tjeneste, du får stillet til rådighed, eller c) ikke følger vores anvisninger for brug af Tjenesten.


5. BRUGERADFÆRD


Din brug af Webstedet og Tjenesten er underlagt al gældende lovgivning. Du alene er ansvarlig for alle aktiviteter, handlinger og undladelser i forbindelse med din brug. Du forpligter dig til ikke at bruge Tjenesten:


 • til ulovlige formål,
 • på en sådan måde, at Tjenesten afbrydes, beskadiges eller bliver mindre effektiv, eller på sådan måde, at Tjenestens funktionalitet på nogen måde mindskes,
 • på en måde, som kan beskadige eller forstyrre en anden brugers computer,
 • på en måde, som kan være æreskrænkende, usømmelig, vulgær, anstødelig, pornografisk, racistisk eller etnisk anstødelig eller krænkende,
 • til at transmittere, uploade eller indføre computervirus, tidsbomber, cancelbots, orme, trojanske heste, spyware eller potentielt skadelige eller farlige filer, oplysninger eller programmer,
 • til at transmittere, uploade eller indsende materiale, som er æreskrænkende, anstødeligt, racistisk, vulgært, injurierende eller har en anstødelig eller truende karakter, eller på en sådan måde, at der skabes irritation, besvær eller unødvendig ængstelse,
 • som middel til at true, forfølge, chikanere, skade, diskriminere eller på anden måde krænke andre brugere eller indsamle, lagre, vise, reproducere eller se personoplysninger om andre eller krænke andres ret til privatliv,
 • på en måde, som krænker eller strider mod en persons, et firmas eller et selskabs rettigheder (herunder bl.a. ophavsret og fortrolighed),
 • uden at respektere andres ret til privatliv og integritet,
 • til forretningsmæssige eller kommercielle formål, herunder reklamer, salgsfremmende foranstaltninger, offentlig omtale, markedsføring eller udbud af varer og tjenesteydelser,
 • til at oprette en falsk identitet med henblik på at vildlede andre med hensyn til afsenderens identitet eller beskedens oprindelse, herunder bl.a. at udgive dig for at være en Paramount Network-medarbejder, Paramount Network-leder, Paramount Network-vært eller en anden bruger, eller
 • til at transmittere, uploade, sende eller på anden vis tilgængeliggøre ikke anmodede eller uautoriserede markedsføringshenvendelser, reklamer, junkmail, spam, kædebreve, pyramidesystemer og duplikerende eller uanmodede beskeder.

6. FORÆLDRES ANSVAR


Vi ønsker, at alle vores brugere, men især unge, skal være sikre og have det godt. Forældre, som lader deres børn bruge Tjenesten, bør sørge for at overvåge og hjælpe deres børn. Vi gør opmærksom på, at Tjenesten er beregnet til at appellere til et bredt publikum. Vi gør forældre opmærksomme på, at det er deres ansvar som værge at overvåge børnene og bestemme, om konkrete områder er egnet til deres børn.


7. SKADESLØSHOLDELSE


Du skal fuldt ud skadesløsholde os for og forsvare os mod ethvert krav, ansvar og enhver skade, omkostning og udgift, som måtte opstå som følge af din misligholdelse af denne aftale eller din brug af tjenesten, oplysningerne eller webstedet. Du accepterer at skadesløsholde os fuldt ud for eventuelle krav, retsskridt eller trusler herom, som gøres gældende mod os af enhver person som følge af din brug af Tjenesten.


8. AFBRYDELSE OG OPHÆVELSE


Vi har ret til øjeblikkeligt at ophæve denne Aftale og/eller afbryde din adgang til Tjenesten, hvis du misligholder disse brugervilkår eller ikke overholder gældende lovgivning, eller hvis Paramount Network beslutter at lukke Tjenesten helt eller delvist.


9. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER


Vores politik til beskyttelse af personoplysninger, som udgør en del af denne Aftale, beskriver vores politik til beskyttelse af personoplysninger og/eller eventuelle personoplysninger om dig, som vi indsamler i forbindelse med, at vi stiller Tjenesten til rådighed. Klik her for at se vores politik til beskyttelse af personoplysninger.


10. ANDRE WEBSTEDER


Dette Websted kan indeholde links til andre websteder, som ikke kontrolleres af os. Denne aftale gælder kun for din brug af dette Websted og Tjenesten, og vi er ikke ansvarlige for indhold på andre websteder. Links til andre websteder betyder ikke, at vi på nogen måde anbefaler det pågældende websted eller dets indhold.


11. ÆNDRINGER I BRUGERVILKÅR


Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre disse brugervilkår, og hvis du fortsat bruger Tjenesten efter at have modtaget meddelelse om sådanne ændringer, vil du blive anset for at have accepteret sådanne ændringer. Det er dit ansvar løbende at checke denne fil for at se, om der er sket ændringer i denne Aftale. Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringer i denne aftales brugervilkår, skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge Tjenesten.


12. OVERDRAGELSE


Du må ikke overdrage denne Aftale eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil til tredjemand uden Paramount Networks's forudgående skriftlige samtykke. Paramount Network kan overdrage denne Aftale og sine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil til enhver tredjemand uden begrænsninger af nogen art.


13. LOVVALG OG VÆRNETING


Webstedet er rettet mod et dansk publikum. Vi giver ingen garantier om, at Webstedet drives i overensstemmelse med andre landes lovgivning. Denne Aftale er underlagt dansk ret, og parterne accepterer hermed uigenkaldeligt de danske domstole som rette værneting.