Regler for konkurrencer


Disse konkurrenceregler gælder i forholdet mellem dig og Paramount Network, når du tilmelder dig en af vores online- og/eller mobilkonkurrencer (herefter benævnt "Konkurrence(r)"). Konkurrencereglerne er i tillæg til Paramount Network's, Brugervilkår som du bør læse, før du fortsætter. Nedenstående konkurrenceregler gælder for alle Konkurrencer. Når du tilmelder dig en konkret Konkurrence, bør du følge de links, som er anført på den pågældende side af Webstedet, og som viser hen til de særlige regler, der gælder for den pågældende Konkurrence.


1. GENERELT


Ved at deltage i en af vores Konkurrencer accepterer deltagerne at være bundet af disse regler (som til enhver tid kan ændres af os), Brugervilkårene og vores afgørelser, som er endelige i alle forhold vedrørende Konkurrencen. Hvis der gælder særlige regler for en bestemt Konkurrence, og disse er i modstrid med disse almindelige regler, er de særlige regler gældende.


2. PRÆMIER


Præmier kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter. Vi vil træffe de nødvendige foranstaltninger til at indfri præmierne. Vi forbeholder os ret til efter eget valg at erstatte præmier med præmier af tilsvarende værdi. Alle præmier er underlagt producentens eller leverandørens vilkår og betingelser. Paramount Network er ikke ansvarlig for betaling eller refundering af eventuelle skatter og afgifter, herunder bl.a. moms, personskatter osv., som måtte blive pålagt præmievinderen/præmievinderne. Alle sådanne skatter og afgifter skal betales af præmievinderen/præmievinderne. Herudover er vinderen/vinderne ansvarlig for al forsikring og alle udgifter, som ikke er anført i præmiebeskrivelsen.


3. DELTAGELSESKRAV


For at have mulighed for at vinde præmier skal vinderen/vinderne (og gæst, hvor dette måtte være relevant) acceptere at (1) underskrive en erklæring om, at vedkommende opfylder deltagelseskravene, hvis dette kræves, (2) friholde os for ethvert ansvar, krav og søgsmålsgrundlag vedrørende personskade, tingsskade, tyveri eller tab i forbindelse med Konkurrencen eller brugen eller modtagelsen af hele præmien eller dele heraf, bortset fra hvor dette skyldes vores uagtsomhed, og (3) underskrive en erklæring om offentliggørelse, som giver os ret til at bruge dit navn og portrætbillede i markedsføringsøjemed uden yderligere betaling. Ved at tilmelde sig Konkurrencen accepterer vinderen/vinderne at underskrive sådanne erklæringer. Vinderen/vinderne (og gæst, hvor dette måtte være relevant) skal udfylde alle juridiske dokumenter og returnere disse til os senest fem (5) arbejdsdage efter at have modtaget dem fra os. Manglende overholdelse af dette krav vil medføre diskvalifikation af vinderen/vinderne, og en anden vinder vil herefter blive udvalgt.


4. LOVVALG


Vinderens/vindernes modtagelse af præmiekomponenter i Konkurrencen forudsætter, at al lovgivning og alle regler overholdes.


5. REJSER


Hvis en præmie medfører, at vinderen/vinderne skal rejse, skal vinderen/vinderne (og gæst, hvor dette måtte være relevant) have et gyldigt pas og/eller andre nødvendige rejsedokumenter og visa. Hvis en præmie gør det nødvendigt at rejse på en bestemt dato, skal vinderen/vinderne (og gæst, hvor dette måtte være relevant) kunne rejse på den dato, vi har angivet, og der vil ikke kunne rejses på andre datoer. Hvis vinderen er under 18, skal vedkommende rejse sammen med en forælder eller værge. Hvis vinderen er under 18, og præmien gør det nødvendigt at rejse på en bestemt dato, som ikke ligger i en skolefri periode, skal vinderen have sin klasselærers og forælders eller værges forudgående skriftlige samtykke til at blive væk fra undervisningen den pågældende dag. Hvis en præmie medfører rejse på en dato, som vælges af vinderen/vinderne, er den valgte dato med forbehold for tilgængelighed, og vi forbeholder os ret til at fastsætte en frist for, hvornår præmien skal benyttes.


6. ALDERSKRAV


Vi forbeholder os ret til at indføre alderskrav, hvor dette måtte være nødvendigt. For at deltage i konkurrencen skal man være fyldt 18 år.Medarbejdere og nære familiemedlemmer til medarbejdere i Paramount Network, Viacom International Inc. og associerede selskaber og datterselskaber samt alle sponsorer kan ikke deltage i Konkurrencer.


7. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER


Ved at tilmelde sig Konkurrencen overdrager deltagerne alle rettigheder, herunder ejendomsretten, til alt kreativt materiale, der uploades til Webstedet og/eller sendes via SMS. Du garanterer endvidere, at du har alle nødvendige rettigheder og tilladelser til indholdet i sådant materiale.


8. MEDDELELSE


Vinderen/vinderne vil modtage meddelelse pr. e-mail eller telefon så hurtigt som muligt efter, at Konkurrencen er afgjort. Hvis du ønsker at få oplyst navnet på vinderen/vinderne, kan du inden for én (1) måned efter Konkurrencens afslutning sende en frankeret svarkuvert til Viacom International Media Networks Nordics, Flæsketorvet 26-28, 1. sal, 1711 København V, med angivelse af den Konkurrence, det drejer sig om.


9. ERSTATNINGSANSVAR


Vinderen/vinderne accepterer, at hverken vi, vores tilknyttede selskaber, vores medarbejdere eller sponsorer har noget ansvar for personskade og/eller anden skade, tyveri eller tab som er opstået i forbindelse med en konkurrence eller på grund af en præmie (inklusive skade på eller tab af selve præmien) under forudsætning af, at dette ikke er sket via grov uagtsomhed eller forsæt fra vores side. Dette betyder blandt andet, at vi ikke har noget ansvar over for vinderen, som f.eks. at en præmie går i stykker, en rejse bliver aflyst eller forsinket, eller i fald en præmie i øvrigt ikke lever op til forventningerne.


10. PERSONOPLYSNINGER


Alle personoplysninger, herunder bl.a. deltagerens navn, alder, adresse (herunder postnr.), telefonnummer og/eller e-mailadresse, som vi modtager i forbindelse med deltagernes tilmelding til Konkurrencen, kan bruges i overensstemmelse med vores Politik til beskyttelse af personoplysninger.


I forbindelse med konkurrencen bruger vi personlige oplysninger til at underrette vinderen om prisen og til at sende vinderen deres præmie. I tilfælde af, at vinderens personlige oplysninger skal behandles på en anden måde end angivet i alle regler i forbindelse med konkurrencen (se afsnit 1 ovenfor), vil vi informere dig på forhånd.


Så snart vinderen er valgt og kontaktet, sletter vi alle personlige oplysninger på alle deltagere, der har deltaget i konkurrencen, men ikke har vundet. Vinderens personlige oplysninger vil blive slettet, når vinderen har modtaget sin præmie og, hvor det er relevant, når prisen er brugt (for eksempel hvis prisen er en tur). Hvis vinderen har lov til at medbringe en gæst, gælder ovenstående også for gæstens personlige oplysninger. Hvis konkurrencedeltagelsen er kreativt materiale, forbeholder vi os retten til at opbevare personlige data, så længe vi kan bruge materialet.


Hvis konkurrencen arrangeres sammen med en partner, overfører vi vinderens og eventuelle gæsters personlige oplysninger til denne partner med det eneste formål at give partneren mulighed for at sende prisen til vinderen. Vi informerer på forhånd, hvis konkurrencen arrangeres i samarbejde med en ekstern partner. Når vi overfører personoplysninger, forpligter vi vores partner til at behandle personoplysninger med respekt og i overensstemmelse med gældende love og regler.